Бизнес

  

Бюджетът за 2015 г. завършва с дефицит от 2.9 на сто

PlovdivWeek на 30/01/2016, 00:40

Източник: www.dnevnik.bg
Консолидираният бюджет за 2015 г. на касова основа завършва с дефицит от 2.472 млрд. лв.(2.9% от прогнозния БВП), показват предварителните данни на Министерството на финансите. Той се формира от дефицит по националния бюджет 2.195 млрд. лв. и дефицит по европейските средства от 277.8 млн. лева.За сравнение - за 2014 г. бюджетното салдо по консолидирината програма е отрицателно в размер на 3.7% от БВП, посочват от ведомството на Владислав Горанов.Размерът на фискалния резерв към 31 декмеври е 7.9 млрд. лв.Дефицитът на сектор "Държавно управление", оценен по методологията на Европейския съюз се очертава да бъде свит под 2.5 % от прогнозния БВП, каквито бяха предварителните прогнози в края на изтеклата година, съобщават от финансовото ведомство. От там допълват, че така ще се изпълни заложената цел дефицитът да не надвиши 2.8 % от БВП до 2018 г. . "Този резултат е изключително важен, тъй като изпълнението на бюджета беше изправено пред сериозни предизвикателства, свързани основно с успешното финализиране на проектите по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор "Рибарство" за програмния период 2007-2013 г.", се посочва в съобщението на министерството.По отношение на приходите от там отчитат номинален ръст от 2.8 млрд. лв. спрямо 2014 г., като основната част от него (2.1 млрд. лв.) - при данъчните и неданъчните постъпления по националния бюджет."Подобрението на параметрите по приходите позволи да бъде посрещнат натиска от страна на разходите, свързан основно с европейските програми и фондове, включително националното съфинансиране, и недостига за финансиране на някои бюджетни системи, без да се допусне влошаване на бюджетното салдо спрямо заложената фискална цел", допълват от ведомството.Общо през изтеклата финансова година приходите и помощите са били 32.205 млрд. лв. или 101.8% спрямо актуализираните годишни разчети. Съпоставено с 2014 г., приходите и помощите нарастват с 9.5%. В структурно отношение данъчните приходи нарастват със 7.9%, неданъчните приходи - със 7.1%, а постъпленията от помощи (основно възстановени средства от Европейската комисия) – с 24.7%.Отнесени към брутния вътрешен продукт, приходите и помощите по консолидираната фискална програма нарастват от 35.2 % от БВП за 2014 г. на 37.5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2.3 процентни пункта.В групата на данъчните приходи ръст спрямо предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен той е при постъпленията от косвени данъци, социално и здравноосигурителни вноски и други. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 4.591 млрд. лв., което е със 7.4% повече в сравнение с предходната година.На база на предварителни данни и оценки се очаква през януари консолидираният бюджет да има положително салдо от 952 млн. лв. (1.1% от прогнозния БВП) при излишък от 69.1 млн. лв. (0.1% от БВП) година по-рано.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...