Бизнес

  

Министерството на финансите преотвори емисия 10.5-годишни книжа

PlovdivWeek на 21/03/2017, 00:40

Източник: www.dnevnik.bg
Министерството на финансите преотвори емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027 година. На проведения на 20 март аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1.80 процента, съобщават от ведомството.Общият размер на подадените поръчки достигна 192.25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.92. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е 137 базисни пункта. След този аукцион общият обем на емисията 10.5-годишни ДЦК ще възлезе на 150 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет за 2017 г. за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017 г."Резултатите от аукциона благоприятстват за намаляване на разходите за обслужване на дълга, като емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии", се посочва в съобщението на министерството. Темата с критериите на Маастрихт и доколко България отговаря на тях се актуализира напоследък след поредното повдигане на въпроса дали не трябав ад е по-активно в кандидатстването си за влизане в Еврозоната.От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите, допълват от ведомството. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните и гаранционни фондове, които традиционно проявяват засилен интерес към дългосрочните ДЦК - 47.28%, следвани от банките с 27.40%, застрахователните дружества с 15.32% и инвестиционните посредници с 10%.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...