Бизнес

  

С 1.5 млрд. лв. излишък и 2.1 млрд. лв. повече събрани данъци се очаква да завърши бюджетът за 2016 г.

PlovdivWeek на 31/12/2016, 00:40

Източник: www.dnevnik.bg
На база на предварителни данни и оценки се очаква консолидираният бюджет за 2016 г. да завърши с излишък на касова основа, съобщават от Министерството на финансите. Излишъкът се очаква да е около 1.5 млрд. лв. или 1.6% от прогнозния брутен вътрешен продукт."По този начин, освен спестения ресурс за финансиране на планирания с разчетите за 2016 г. дефицит по консолидираната фискална програма (КФП, в размер до 2% от прогнозния БВП), на разположение във фискалния резерв към края на 2016 г. остава и ресурсът от формирания бюджетен излишък за годината. Постигнатите резултати излъчват силен сигнал за водената последователна политика, насочена към осигуряване на устойчива фискална позиция в средносрочен хоризонт", посочват от ведомството на Владислав Горанов.От там допълват, че в сравнение с предходната година, относителният дял в БВП на бюджетното салдо по КФП (консолидираната програма обхваща освен брепубликанския бюджет, но и този на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства) се подобрява с 4.4 процентни пункта. Факторите за това подобрение са, от една страна, по-високите приходи и от друга – по-ниското усвояване на разходите, посочват от министерството.В същото време на последните си няколко заседания правителството в оставка, по традиция в края на годината, раздаде няколко милиарда лева за разходи, непредвидени в бюджета.Приходите и помощите по КФП за 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 33.9 млрд. лв. (102.8% спрямо годишния разчет), като спрямо 2015 г. се отбелязва ръст от 1.8 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2.5 млрд. лв., докато грантовете от ЕС са по-ниски. В същото време постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 113.9 процента.В частта на приходите по националния бюджет най-значително е увеличението при постъпленията от данъци (с близо 2.1 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1.2 млрд. лева спрямо предходната година, като само приходите от ДДС нарастват с около 0.9 млрд. лева (11.5 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от акцизи, социални и здравноосигурителни вноски, данък върху личните доходи, корпоративни данъци и други.Разходите по консолидираната фискална програма, които включват и вноската на България в бюджета на ЕС, за 2016 г. се очаква да бъдат 32.4 млрд. лв., което е 93.2% от годишния разчет. В структурно отношение се очаква изпълнението на разходите по сметките за средства от ЕС да бъдат по-ниско спрямо планираното с разчетите за годината с около 2 млрд. лв., което е свързано с по-ниското усвояване в началния етап на проектите по оперативните програми и Програмата за развитието на селските райони за новия програмен период.Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 859.5 млн. лв.По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет и ноември очаквано завършва с излишък по консолидираната фискална програма от 3.5 млрд. лв. или 3.8% от прогнозния БВП). Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1.8 млрд. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1.7 млрд. лв.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...